Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego pod adresem URL shop.lookatmeplates.com jest Look At Me Plates Magdalena Pilaczyńska z siedzibą przy ulicy 28 Czerwca 1956 r. 160A/11, 61-507, Poznań, Polska, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7822090487, REGON 300448599

(w dalszej części zwana „Look At Me Plates” lub „Sprzedający”)

Siedziba Look At Me Plates: Look At Me Plates Magdalena Pilaczyńska, ul. 28 Czerwca 1956 r. 160A/11, 61-507, Poznań, Polska.

Zwroty, reklamacje: Oleandrów 5/3, 00-629, Warszawa (dopisek: ZWROT)

Adres e-mail: shop@lookatmeplates.com

Numer rachunku bankowego: 08109013590000000148505769 (Santander)  

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Look At Me Plates.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Towar – przedmiot dostępny w sprzedaży w Sklepie internetowym.

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.

Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru.

Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Look At Me Plates Magdalena Pilaczyńska, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
 3. Głównym przedmiotem świadczenia Look At Me Plates Magdalena Pilaczyńska jest sprzedaż ceramiki kolekcjonerskiej i użytkowej.
 4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 5. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Look At Me Plates Magdalena Pilaczyńska w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.
 6. Opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów są zgodne z ich rzeczywistym wymiarem i tworzywem. Rzeczywista kolorystyka Towarów może nieznacznie odbiegać od kolorystki uchwyconej na zdjęciu.
 7. Producentem Towarów jest Look At Me Plates Magdalena Pilaczyńska.
 8. Konsument może porozumieć się ze Sprzedającym, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: shop@lookatmeplates.com.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 10. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Oprócz ceny Towaru Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.
 3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
 4. Koszt dostawy kupionego przez Konsumenta Towaru uzależniony jest od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy.
 5. Sklep Internetowy akceptuje następujące formy płatności:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (w tym przypadku, Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu),
  2. płatność online za pośrednictwem Płatności Shoper Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  3. Akceptowane w sklepie karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelew tradycyjny”, cenę Towaru powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić na rachunek bankowy Look At Me Plates Magdalena Pilaczyńska: 08109013590000000148505769 (Santander), podając w tytule przelewu numer zamówienia.
 7. Termin płatności w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Blue Media S.A. – bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
Płatności Shoper

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Look At Me Plates przyjmuje zamówienia drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
 3. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, jednak nie później niż 4 dni robocze po zaksięgowaniu tej wpłaty.
 6. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Look At Me Plates zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany i będzie miał możliwość zmiany zamówionego Towaru na inny, wyrażenia zgody na dłuższy czas realizacji lub możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, czego konsekwencją jest zwrot wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.
 7. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej e-mail, które będą wykorzystane do potwierdzenia złożonego zamówienia oraz ewentualnej komunikacji w sprawach związanych z zamówieniem.
 8. Podanie nieprawidłowych danych przez Kupującego może uniemożliwić realizację złożonego zamówienia, a w szczególności podanie przez Klienta błędnego adresu dostawy Towaru, może spowodować opóźnienie w jego dostawie.

WYSYŁKA TOWARU

 1. Kupiony przez Konsumenta Towar dostarczany jest firmą kurierską na obszarze Polski oraz państw Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia, jako adres dostawy. Możliwe jest także dostarczenie Towaru poprzez Paczkomaty InPost do wskazanego przez Konsumenta paczkomatu.
 2. Dostarczenie Towaru do Konsumenta jest płatne, z zastrzeżeniem warunków z działu „Sprzedaż towarów”.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Look At Me Plates zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedającego.

WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Towary, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być wymieniony.
 2. Klient może dokonać wymiany zamówionego Towaru na inny, odsyłając nieużywany i nieuszkodzony Towar w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego, ponosząc koszty odesłania Towaru.
 3. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany Towar. W przypadku braku dostępności towaru, Look At Me Plates dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Look At Me Plates zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt lub zwróci pieniądze na wskazane konto.
 4. Czas realizacji wymiany wynosi do 7 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki przez Look At Me Plates.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Look At Me Plates bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy należy wysłać do siedziby Sprzedającego lub na adres e-mail: shop@lookatmeplates.com.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail podany w formularzu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby Sprzedającego.
 7. Look At Me Plates dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Zwrotu Klient powinien dokonać wysyłając Towar na adres Oleandrów 5/3, 00-629, Warszawa z dopiskiem "Zwrot".
 10. Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia wartości zwróconego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Klienta).
 11. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 12. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. Look At Me Plates zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, rachunek.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w jaki szczególności Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
 4. Look At Me Plates w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.
 5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
 1. Jeżeli w wyniku uznania przez Look At Me Plates reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Look At Me Plates niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
 2. Jeżeli Look At Me Plates na żądanie Klienta obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Look At Me Plates, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. W sytuacji, gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, Look At Me Plates wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Look At Me Plates uzna postępowanie reklamacyjne za zakończone.
 4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Look At Me Plates Magladena Pilaczyńska.

Look At Me Plates zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Look At Me Plates w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce Prywatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl